Szkoła Podstawowa nr 6
im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
 
   
 
ZADANIA SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY szkoły podstawowej do ściągnięcia tutaj.

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia – szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.
Kształcenie to dzieli się na dwa etapy edukacyjne:

1) I etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;
2) II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej.

Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.


Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.

Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 2 różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. (cyt. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, MEN).

Nasza szkoła dokłada wszelkich starań by wypełniać wyżej opisane wymogi. 
Nasza szkoła bierze udział w licznych akcjach i projektach:

  Warto odwiedzić:

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi
ul. Spytka 2
37-500 JAROSŁAW
woj. podkarpackie
tel.: +48 16 621 34 94
fax: (016) 621 34 94

e-mail: sekretariat@sp6.jaroslaw.pl
© All Rights Reserved SP6 Jarosław

eSBe © Copyright 2014